Gatchaman Crowds ขบวนการ กัชช่าแมน ภาค1-2 ตอนที่ 1-24 ซับไทย จบแล้ว

จะเล่าถึงญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อนปี 2015 ในเมือง  ดูอนิเมะ Tachikawa ที่เปรียบเสมือนเมืองหลวงแห่งที่สอง มีประชากร 180,000 คน และมีคนจำนวนหนึ่งเป็น “Gatchaman” กองกำลังพิเศษที่ได้พลังของ “NOTE” รูปลักษณ์ของพลังวิญญาณที่มีพลังพิเศษแฝงอยู่ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งผู้บริหารจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อปกป้องโลกจาก อาชญากรต่างดาว ภายใต้ชื่อว่า “MESS”

7

25 vote