1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Family (ครอบครัว)

หมวดหมู่: Family (ครอบครัว)

อนิเมะที่คนทุกคนในครอบครัวดูได้ ส่วนใหญ่เป็นอนิเมะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวเครือญาติสายเลือด สมาชิกในครอบครัวความผูกพัน ของคนในครอบครัว ส่วนใหญ่ก็จะแฝงแง่คิดเอาไว้และเดินเรื่องแบบเรียบง่าย เน้นความรักกันของคนในครอบครัวเป็นหลัก