1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Science Fiction (นิยายวิทยาศาสตร์)

หมวดหมู่: Science Fiction (นิยายวิทยาศาสตร์)

ไซไฟ (sci-fi) เป็นภาพยนตร์ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นบันเทิงคดีวิทยาศาสตร์ กล่าวคือมีการอาศัยอุปกรณ์หรือปรากฏการณ์หรือฉากหลังที่เป็นการจินตนาการขึ้นโดยอิงวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ใช่วิทยาศาสตร์โดยทางการปัจจุบัน เช่น สิ่งมีชีวิตนอกโลก โลกต่างดาว ประสาทสัมผัสพิเศษ และการเดินทางข้ามเวลา