1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Drama (ดราม่า)

หมวดหมู่: Drama (ดราม่า)

อนิเมะดราม่า หรือ นาฏกรรม หรือ อนิเมะแนวชีวิตเศร้า น้ำตาแตก เป็นอนิเมะที่มีเรื่องราวแบบจริงจัง หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกินจริงซึ่งไม่เป็นจริงตามความเป็นจริง