1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Movie (มูฟวี่)

หมวดหมู่: Movie (มูฟวี่)

อนิเมะที่มีเรื่องราวจบในตอนเดียว อาจมีความยาว 1-2 ชั่วโมง อาจจะเป็นเรื่องแยกหรือเนื้อเรื่องต่างออกไปจาก ซีรี่หรืออนิเมะชุด หรือมีการสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรื่องพิเศษได้ ส่วนมากมักหมายถึงอนิเมะที่ฉายโรง