1. Homepage
  2. หมวดหมู่: Psychological (จิตวิทยา)

หมวดหมู่: Psychological (จิตวิทยา)

อนิเมะแนวจิตวิทยาคือการสำรวจจิตใจของมนุษย์ การค้นหาการรับรู้ทั่วไป กระตุ้นความคิด ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเรื่องชักจุงทำให้เป็นทาสใรเรื่องราวที่เกิดทางด้านจิตใจ ความซับซ้อนของมนุษย์ รวมทั้งความซับซ้อนทางจิต ทางอารมณ์ และทางพฤติกรรม